Waterstof en waterkwaliteit staan centraal in nieuwe INTERREG-projecten

Met ‘H2Watt’ en ‘Waterkwaliteit’ zijn twee nieuwe INTERREG-projecten goedgekeurd

BAD NIEUWESCHANS – Twee nieuwe projecten in de grensregio hebben groen licht gekregen van de stuurgroep van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland. In beide goedgekeurde projecten samen wordt ongeveer 3,6 miljoen geïnvesteerd. De projecten worden uitgevoerd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Hieronder vindt u informatie over beide goedgekeurde projecten.

H2Watt
Het inzetten van waterstof (H2) wordt gezien als een belangrijke technologie voor de toekomst. Waterstof is een niet-toxisch, kleur- en reukloos gas, dat ook als medium voor energieopslag gebruikt kan worden. Waterstoftechnologie bevindt zich voor veel mogelijke toepassingen nog in de planningsfase. In dit project zullen concrete toepassingsmogelijkheden ontwikkeld worden. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe afzonderlijke toepassingsgebieden samen een algemeen systeem voor de inzet van waterstof kunnen vormen. Daarnaast zullen strategieën worden ontwikkeld om de modulaire opbouw van een waterstofketen vorm te geven. Tot de verschillende toepassingsgebieden behoren onder meer de warmte- en elektriciteitsvoorziening, industrieel gebruik en het gebruik van waterstof als brandstof in de scheepvaart. De belangrijkste projectpartner is het Maritime Kompetenzzentrum (MARIKO) in Leer. Daarnaast zijn negen andere Nederlandse en Duitse partners uit verschillende sectoren bij het project betrokken.  

Het doel van het H2Watt-project is om de economie aan beide zijden van de grens sectoroverschrijdend op de nieuwe eisen voor te bereiden. Tegelijkertijd moeten de technologische ontwikkelingen en de kennisoverdracht op het gebied van de waterstofeconomie gestimuleerd worden. In dit project gebeurt dit naar het voorbeeld van de eilanden Ameland (NL) en Borkum (D), die beide actief bij het project betrokken zijn. De eilanden zullen ‘echte laboratoria’ worden waar competenties, processen en systemen voor de efficiënte productie, opslag, transport en gebruik van waterstof ontwikkeld zullen worden. Uit deze praktijktest worden technologieconcepten ontwikkeld die op de markt gebaseerd zijn. Het project zal voor de twee deelnemende eilanden de weg richting het doel ‘emmisievrij eiland’ vrij maken. Alleen door sectoren te koppelen (mobiliteit en warmte) kan een omschakeling naar een klimaatneutrale energievoorziening economisch worden gerealiseerd.

De totale kosten van het project H2Watt bedragen 2,27 miljoen euro. In het kader van het INTERREG V A-programma is ongeveer 906.000 euro aan EU-middelen beschikbaar gesteld. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen dragen elk 113.300 euro bij en het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung draagt 340.000 euro bij.

Waterkwaliteit
In dit project werken Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft (NLWKN) Brake-Oldenburg (vergelijkbaar met een Nederlands waterschap), de Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität en de Universität Hamburg samen. Naast kennisuitwisseling staat de ontwikkeling van een gezamenlijk Duits-Nederlands meetsysteem voor waterkwaliteit centraal. Doordat dit systeem in de toekomst voor gelijke beoordelingen zorgt, kunnen maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit grensoverschrijdend beter gecoördineerd en uitgevoerd worden. Op de lange termijn moet het project de kwaliteit van de Nederlands-Duitse kustwateren verbeteren. De projectpartners laten zich daarbij leiden door de Europese richtlijnen op het gebied van algenvervuiling en eutrofiëring (schadelijke plantengroei in water). De resultaten van het project moeten daarnaast een inhoudelijke bijdrage leveren aan de gesprekken rondom de EU-Kaderrichtlijn Water, de Kaderrichtlijn mariene strategie en het OSPAR-verdrag (verdrag voor de bescherming van de Noordzee). De opzet van richtlijnen en verdragen zal vanwege de lange kustlijn ook belangrijke gevolgen hebben voor de noordelijke grensregio.

Het project Waterkwaliteit kent een kostenvolume van ongeveer 1,37 miljoen euro waarvan 70% bestaat uit Europese subsidiemiddelen. In het kader van het INTERREG V A-programma wordt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ongeveer 550.000 euro beschikbaar gesteld. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen leveren elk een bijdrage van bijna 69.000 euro en het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung draagt ongeveer 207.000 euro bij.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024