De energietransitie in gemeenten

Op het Waddeneiland Ameland kwamen vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse gemeenten bijeen in het kader van het SAVE-project (SAmen Voor de Energietransitie). Doel van deze workshop was om partijen samen te brengen en ervaringen van gemeenten over energietransitie te delen, om zo tot concrete ideeën te komen en deze te bevorderen. Welke risico’s en kansen zijn er in de transitie naar schonere en duurzame energie? En welke maatregelen zijn er die gemeenten kunnen ondersteunen in het transitieproces? Ook werd besproken hoe gemeenten de betrokkenheid van burgers kunnen vergroten. Acceptatie en participatie onder burgers is namelijk erg belangrijk om energietransitie te laten slagen op gemeentelijk niveau.

De bijdrage van hernieuwbare energiebronnen is een belangrijke pijler in de energietransitie. De bijdrage hiervan aan de mondiale energievoorziening wordt steeds groter, vooral in moeilijke tijden als deze. De acceptatie door burgers heeft invloed op de richting en snelheid van de ontwikkelingen, aangezien deze rechtstreeks afhankelijk zijn van de deelname en de inzet van de bevolking.

De workshop heeft veel mogelijkheden aan het licht gebracht over hoe gemeenten hun eigen energiebeheer kunnen verbeteren en hoe de betrokkenheid van burgers grote invloed kan hebben en al heeft. Kennis over dit onderwerp is over en weer gedeeld.

Eerst werden de projectdoelstellingen en de diverse mogelijke maatregelen van het project gepresenteerd, die onder andere gebaseerd zijn op de uitkomstern van de enquête die onder de drie beoogde doelgroepen van SAVE – burgers, bedrijven en gemeenten – is gehouden door middel van speciaal daartoe opgestelde vragenlijsten. Hieruit zijn het bestaande kennisniveau, de behoefte aan extra kennis en het actiepotentieel naar voren gekomen. Op basis van de geëvalueerde resultaten zullen diverse masterclasses worden aangeboden op het vlak van energie-innovaties in en voor bedrijven. Verder zal een set van ‘best-practices’ voor het creëren van bewustzijn bij en participatiemogelijkheden  voor burgers worden opgesteld en waar mogelijk en worden uitgevoerd.

Verder hebben projectpartners in het eerste blok van het evenement verslag uitgebracht over de wijze waarop de vraag naar beter energiebeheer binnen de gemeenten kan worden beantwoord en hoe een transitie naar efficiëntere en duurzamere oplossingen kan slagen. Er werd een applicatie gepresenteerd die het mogelijk maakt het energieverbruik van gebouwen weer te geven, CO2-balansen op te stellen en zo bij te dragen aan de vergroting van de energie-efficiëntie in gemeentelijke gebouwen. Daarnaast presenteerde de gemeente Ameland de innovatieve maatregelen die zij heeft genomen om haar eiland duurzaam te maken. Het Oost-Friese eiland Borkum bracht vervolgens verslag uit over het concept voor de ontwikkeling van een leefruimte die zowel de mens als het milieu ten goede komt. Verder berichtte de gemeente Leeuwarden over een auto-deelconcept op het platteland en het enthousiasme aldaar voor lokale, schone energie.

Het tweede blok van het evenement was gewijd aan het thema “acceptatie”. Wat betekent acceptatie eigenlijk in economische context  en waarom is het zo belangrijk voor een succesvolle implementatie van de energietransitie? In dit verband werden reeds uitgevoerde maatregelen en software-ondersteunde informatieconcepten voor alternatieve energievoorziening door externe organisaties gepresenteerd, zoals een gesubsidieerde woonwijk in Nederland (red: Hoogeveen) die met waterstoftechnologie wordt verwarmd.

Het evenement werd afgerond met een rondleiding over het eiland, waarbij onder meer demonstraties werden gegeven van getijdenvlieger-technologie (stroomopwekking onder water), warmtepomptechnologie en brandstofceltechnologie.

Het is belangrijk om op te merken dat de energietransitie een gezamenlijke opgave is van de bevolking, het bedrijfsleven en de politiek waarbij alle partijen betrokken moeten worden. Het kan alleen slagen als iedereen samenwerkt!

Het SAVE-project wordt medegefinancierd in het kader van het INTERREG VA-programma Duitsland-Nederland met bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, alsmede van de deelstaat Nedersaksen.

Onder leiding van MARIKO GmbH uit Leer en de ondernemersvereniging FME bestaat het kernteam van het SAVE-project uit het district Leer, de gemeente Ameland, NettCon Energy GmbH, Nordseeheilbad Borkum GmbH, Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Leeuwarden.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024