Verantwoordelijk voor de redactionele inhoud

Eems Dollard Regio
Postbus 43
9693 ZG Bad Nieuweschans
Telefoon: 0597 521818

E-mail: edr@edr.eu

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van de online content
De auteur is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsaanspraken tegen de auteur welke zich beroepen op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of het niet gebruiken van de geboden informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie worden veroorzaakt , zijn fundamenteel uitgesloten, voor zoverre van auteurswege geen aantoonbare schuld door opzettelijke of grove nalatigheid is aan te wijzen. Alle content is vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor delen van de pagina’s of de gehele inhoud zonder nadere aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetpagina’s (“links”), die buiten de verantwoording van de auteur liggen, kan een aansprakelijkheidsverplichting alleen dan in werking treden, indien de auteur van de inhoud kennis heeft en het hem technisch mogelijk zou zijn en van hem zou kunnen worden verwacht dat hij het gebruik van onwettige inhoud zou verhinderen. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van totstandkoming van de link de desbetreffende pagina’s vrij van illegale inhoud waren. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte/verbonden pagina’s. Daarom neemt hij hiermee nadrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’s, die na de totstandkoming van de link werden veranderd. Deze vaststelling geldt zowel voor alle binnen het eigen internetaanbod aangebrachte links en verwijzingen als voor noteringen van buitenaf in door de auteur verschafte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schadelijke gevolgen welke uit het gebruik of niet-gebruik van soortgelijke aangeboden informatie voortvloeien, is alleen de aanbieder van de pagina waarna verwezen werd verantwoordelijk, niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Nieuwsbrief
© EDR.eu 2024